قانون پروژه آمار و مدل سازی

Beh Project

پروژه آمار و مدل سازی 4

قوانین و مقررات

پروژه آمار و مدل سازی 4

1) مشخصات کامل هر پروژه ، قبل از خرید به شما اعلام می شود ، در صورت خرید یک پروژه ، امکان تعویض آن وجود ندارد پس در انتخاب خود دقت کنید
2) در صورت مشاهده ایراد و یا نقص در فایل پروژه ، در صورتی که این ایراد از طرف ما باشد ، یا هزینه شما استرداد می یابد و یا اینکه نقص مشاهده شده رفع می گردد
3) در صورتی که فرایند خرید را نهایی کردید و فایل به دست تان نرسید و یا به علت های مختلف مثل قطع اینترنت یا برق ، فایل شما حذف شد ، تماس گرفته و مشخصات خود را بدهید تا فایل به صورت رایگان برای شما ارسال شود
4) فایل های مارا فقط از این سایت تهیه کنید و هرگونه تشابه اسمی و استفاده از برند به پروژه از طریق افراد دیگر ، مردود است : www.behproje.ir

© 2015 Behproject.ir     |     0935-899-7838     |     Project.amar@Yahoo.com     |     Seyed Mohsen Bagheri